Algemene voorwaarden voor deelname aan de couponing van Bosch

1. Deelnamevoorwaarden

1.1 De deelname aan het Bosch Mobile Couponing-programma Bonus Bang (“Mobile Couponing-programma”) geschiedt uitsluitend volgens de volgende Algemene voorwaarden van Robert Bosch NV (hierna genoemd “AV”).

1.2 De deelname is alleen mogelijk via een smartphone met camerafunctie waarop de “Toolbox App” (hierna genoemd “App”) van Bosch is geïnstalleerd.

1.3 Deelname is uitsluitend mogelijk door “Professional – End Users’, zijnde elk industrieel actief nijverheids- en industrieel bedrijf (hierna genoemd “deelnemer”). Privépersonen of handelsondernemingen (onder de vorm van een natuurlijke of rechtspersoon) welke in hoofd- of in nevenactiviteit gereedschappen van de merken van de Bosch-groep – direct of indirect – aankopen met als doel deze verder door te verkopen (groot- en/of kleinhandel), zijn van deelname uitgesloten. In het kader van het Mobile Couponing-programma mag alleen de desbetreffende eigenaar van de onderneming of een persoon die bevoegd is om de onderneming te leiden in naam van de onderneming handelen. Als de handelende persoon niet zelf eigenaar van de tot deelname gerechtigde onderneming is of voor de leiding van de onderneming bevoegd is, wordt er vanuit gegaan dat deze handelende persoon door de eigenaar van de onderneming, respectievelijk de voor de leiding bevoegde persoon, voor het handelen in het kader van het Mobile Couponing-programma effectief hiervoor gevolmachtigd werd. De aanbieder heeft het recht om een bewijs van de betrokken volmacht te verkrijgen. De handelende persoon moet meerderjarig zijn.

1.4 Medewerksters en medewerkers van Robert Bosch NV (hierna genoemd “aanbieder”) en de aan de aanbieder gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van deelname.

1.5 Voorwaarde voor de deelname is de registratie van de deelnemer en de aanmaak van een deelnemersaccount door de deelnemer.De deelnemer is gehouden om bij de registratie met name de volgende informatie volledig en waarheidsgetrouw op te geven in het deelnemersaccount:

- naam van de deelnemer,
- e-mailadres van de deelnemer,
- bankgegevens van de deelnemer (naam rekeninghouder, IBAN-rekeningnummer, BIC-code en naam van de bankinstelling).


De aanbieder behoudt zich het recht voor om, hetzij zelf of door een door hem hiertoe aangewezen dienstverlener (“controlebureau”), de in het kader van de deelname aan het Mobile Couponing-programma noodzakelijke informatie te allen tijde uitsluitend bij de deelnemer op te vragen.

1.6 In het kader van de registratie moet de deelnemer bevestigen dat de opgegeven bankgegevens de ondernemingsrekening betreffen en dat het opgegeven e-mailadres het bedrijfs-e-mailadres van de deelnemer betreft. Betalingen op grond van coupons worden uitsluitend aan de onderneming en op de opgegeven ondernemingsrekening verricht.

1.7 Bij wijzigingen in de deelnemergegevens (bijv. nieuw adres) moeten deze door de deelnemer onmiddellijk in het deelnemersaccount worden bijgewerkt. Zolang en voor zover de deelnemer deze verplichting niet nakomt, behoudt de aanbieder zich het recht voor om de deelnemer geheel of gedeeltelijk uit te sluiten van deelname aan het Mobile Couponing-programma. Het risico dat als gevolg van een onvolledige of niet-uitgevoerde actualisering geen couponaanspraak ontstaat, ligt bij de deelnemer.

1.8 De deelname aan het Mobile Couponing-programma is kosteloos. Er bestaat geen (afdwingbaar) recht op toelating tot de deelname aan het Mobile Couponing-programma.

2. Uitgifte en inhoud van de coupons

2.1 In het kader van het Mobile Couponing-programma worden door de aanbieder digitale coupons voor geselecteerd producten van de aanbieder (“coupongerechtigde producten”) op de couponpagina van de App weergegeven. De aanbieder behoudt zich het recht voor om het aantal coupons te beperken.

2.2 Het coupongerechtigde product en de waarde van de desbetreffende coupon (“couponwaarde”) staan duidelijk vermeld in de couponbeschrijving in de App. Elke coupon heeft een beperkte geldigheidsduur. De geldigheidsduur staat vermeld in de aanbiedingsbeschrijving in de App. Na afloop van de geldigheidsduur van de coupon, is het, conform clausule 3 van de AV, niet meer mogelijk om de coupon alsnog te verzilveren.

2.3 Iedere deelnemer kan de coupon slechts voor één (1) coupongerechtigd product verzilveren. Indien de deelnemer een groter aantal van dezelfde coupongerechtigde producten aanschaft, dan kan hij de coupon slechts voor één (1) product verzilveren.

2.4 De coupons gelden alleen voor nieuwe producten. Tweedehands- en demonstratieproducten zijn van het Mobile Couponing-programma uitgesloten.

2.5 Bij apparaten met een accu gelden de coupons alleen voor de verkoopvarianten die inclusief accu en lader zijn aangeschaft. Ze gelden niet voor de zogenaamde “solo-apparaten”, zonder accu en lader.

2.6 Het Couponing-programma kan niet worden gecombineerd met andere acties of promoties uitgaande vanuit de Bosch-groep.

3. Verzilveren van coupons

3.1. Voorwaarde voor het verzilveren van een coupon, is dat de deelnemer de volgende informatie naar waarheid en volledig via het portaal doorgeeft aan de aanbieder:

- Productaanduiding,
- Aankoopdatum,
- Handelaar bij wie het product is aangeschaft, en
- de informatie vermeld in clausule 1.5 van deze AV.
Bovendien moet de deelnemer een schriftelijk bewijs van betaling dat voldoet aan de eisen volgens clausule 4 van de AV doorgeven aan het controlebureau op de in de App daarvoor bestemde wijze, d.w.z. aan een dienstverlener die hiervoor door de aanbieder is aangewezen.

3.2 Nadat de coupon door de deelnemer conform clausule 3.1 van de AV is verzilverd, wordt door het controlebureau gecontroleerd of de deelnemer recht heeft op vergoeding van de waarde van de coupon (“couponaanspraak”).

3.3 De couponaanspraak bestaat alleen als de deelnemer de informatie conform clausule 3.1 van de AV volledig aan de aanbieder respectievelijk het controlebureau heeft doorgegeven en aan de bepalingen van deze AV heeft voldaan.

3.4 Als na volledige verificatie van de informatie volgens clausule 3.1 van de AV en factuurcontrole/validatie vaststaat dat een couponaanspraak bestaat, krijgt de deelnemer de in de App aangegeven couponwaarde vergoed op de in het aangemaakte deelnemersaccount opgegeven ondernemingsrekening.

3.5 De controle of een couponaanspraak bestaat en de overschrijving van het bedrag worden in opdracht van de aanbieder door het volgende controlebureau uitgevoerd: Firma Michael Seefeldt Direktmarketing GmbH, Beim Erlenwäldchen 20, 71522 Backnang, Duitsland.

3.6 Het overmaken door het controlebureau van de couponwaarde aan de deelnemer vindt doorgaans binnen de 30 dagen na bevestiging van de couponaanspraak plaats.

3.7 De deelnemer bevestigt bij deze dat hij ermee akkoord gaat dat hij over de beslissing of er een couponaanspraak bestaat alsmede over het verdere verloop van de afhandeling van de couponaanspraak een e-mailbericht van de aanbieder of van het controlebureau ontvangt op het e-mailadres dat conform clausule 1.5 van de AV is opgegeven.

4. Criteria van het bewijs van betaling

4.1 Het bewijs van betaling moet volgende informatie bevatten:

- Naam van de deelnemer
- Naam en adres van de handelaar
- Benaming van het aangeschafte product.

4.2 Doorgaans dient de factuur als bewijs van betaling. Indien de deelnemer niet over de factuur beschikt, wordt ook de afleveringsbon geaccepteerd, voor zover deze de in clausule 4.1 van de AV vermelde informatie bevat.

4.3 De Aanbieder behoudt zich het recht voor om van de deelnemer als aanvulling op het bewijs van betaling voor het betreffende gekochte product nog andere aankoop- en/of eigendomsbewijzen op te vragen (bijv. apparaat- of serienummers).

4.4 Informatie over de betaalde aankoopprijs wordt uitsluitend ter controle van de couponaanspraak door het controlebureau gebruikt en blijft na de controle in het bezit van het controlebureau. Deze informatie wordt niet aan de aanbieder doorgegeven. De aanbieder ontvangt in het kader van het Mobile Couponing-programma geen informatie over het voor de aankoop betaalde bedrag.

5. Verplichting tot terugbetaling en aansprakelijkheid van de deelnemer

5.1 In het geval dat de deelnemer het product retourneert, ontstaat er geen couponaanspraak respectievelijk komt de couponaanspraak te vervallen. Reeds uitbetaalde bedragen moet de deelnemer in dit geval, op verzoek van de Aanbieder, volledig aan de Aanbieder terugbetalen.

5.2 Als na uitbetaling door de Aanbieder blijkt dat er geen couponaanspraak voor de deelnemer bestaat of dat deze is vervallen („foutieve uitbetaling”), moet de deelnemer het bedrag van de foutieve uitbetaling aan de Aanbieder terugbetalen. De terugbetaling moet uiterlijk 30 dagen na het verzoek van de Aanbieder uitgevoerd zijn.

5.3 Als de deelnemer opzettelijk of onachtzaam een foutieve uitbetaling veroorzaakt heeft, met name door onjuiste gegevens volgens de clausules 1.5 en 3.1 van de AV of door overlegging van een verkeerd aankoopbewijs, moet de deelnemer naast de terugbetaling van het bedrag van de foutieve uitbetaling conform clausule 5.2 van de AV de schade vergoeden die voor de aanbieder door de controle van de couponaanspraak en de foutieve uitbetaling is ontstaan.

6. Aansprakelijkheid van de Aanbieder

Van de gegevenscommunicatie via het internet kan op grond van de huidige stand van de techniek niet worden gegarandeerd dat deze zonder storingen verloopt en/of continu beschikbaar is. De aanbieder garandeert daarom niet dat de online presentatie continu en ononderbroken beschikbaar is. Tevens is de aanbieder nooit aansprakelijk voor technische en/of elektronische fouten waarop de aanbieder geen invloed heeft, met name ook niet voor vertraagde verwerking of aanvaarding van aanbiedingen.

7. Wijziging van het Mobile Couponing-programma en de AV

7.1 De aanbieder behoudt zich het recht voor om het Mobile Couponing-programma op elk moment en zonder opgave van redenen te wijzigen of te beëindigen. De reeds conform clausule 3 van de AV ingewisselde coupons worden ook nog na beëindiging van het Mobile Couponing-programma bewerkt.

7.2 De Aanbieder houdt zich verder nog het recht voor om de AV te wijzigen en/of aan te vullen. De deelnemer wordt vooraf over wijzigingen geïnformeerd.

7.3 Op het tijdstip van verzilvering is steeds de op dat moment geldende versie van de AV van toepassing.

8. Bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke gegevens

8.1 Voor de deelname aan het Mobile Couponing-programma moeten verschillende bedrijfsgerelateerde gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de couponaanspraak te controleren en om de afhandeling van de couponaanspraak (bijv. bankoverschrijving) te kunnen uitvoeren.

8.2 Ten behoeve van de afhandeling en uitvoering van het Mobile Couponing-programma worden de gegevens van de deelnemer door de aanbieder of door het controlebureau opgeslagen en gebruikt. De gegevens worden niet voor andere doeleinden opgeslagen of gebruikt.

8.3 Door deelname aan het Mobile Couponing-programma verklaart de deelnemer uitdrukkelijk dat hij hiermee akkoord gaat.

9. Toepasselijk recht – jurisdictie

9.1 Enkel het Belgische recht is van toepassing. Toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten is uitgesloten.

9.2 Als de deelnemer handelaar is, is de statutaire zetel van de aanbieder de exclusieve gerechtelijke instantie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het Bosch Mobile Couponing-programma. Voor zover de deelnemer geen algemene gerechtelijke instantie in Nederland heeft of na sluiting van het contract een vestigingsplaats in het buitenland kiest, of als de vestigingsplaats op het tijdstip van het indienen van een klacht niet bekend is, is de gerechtelijke instantie eveneens de vestigingsplaats van de aanbieder.

10. Slotbepalingen

Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zal aanbieder een passende regeling uitwerken die de oorspronkelijke bedoeling van de nietig geworden bepaling en het erdoor nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert. De hierboven staande regeling is eveneens van toepassing in geval van leemten in de regeling.

11. Aanbiedersidentificatie

Robert Bosch NV

Power Tools
Rue Henri Genessestraat 1
B – 1070 Brussel

Versie: 08/2014